A Nyíregyházi Evangélikus Roma Szakkollégium (ERSZK) Ösztöndíj Programot hirdet hátrányos helyzetű, elsősorban roma/cigány NAPPALI TAGOZATOS egyetemi hallgatói jogviszonnyal rendelkező diákok számára.


Szakkollégiumunk nem csak roma/cigány fiatalokat vár tagjai közé. Eséllyel pályázhat hozzánk minden Nyíregyházán NAPPALI TAGOZATON tanuló, egyetemi hallgatói jogviszonnyal rendelkező, hátrányos helyzetű diák, aki érdeklődik a cigányságot érintő társadalmi kérdések iránt, s nem áll messze tőle a keresztény értékrend sem.
Szakkollégiumunk együtt lakó közösség. A szakkollégisták elhelyezéséről a Nyíregyházi Egyetem Campus Kollégiumában gondoskodunk. A szakmai programunkat a Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat Alapító Okirata és az ERSZK pedagógiai programja /meersz.hu/ alapján valósítjuk meg. Egyházi hátteret a Magyarországi Evangélikus Egyház nyújt.

Sikeres felvételi esetén kollégiumi elhelyezést, teljesítménnyel arányos havi ösztöndíjat, egyetemi előre haladást biztosító szakmai programokat, tutori, mentori segítséget, nyelvi képzést, támogató közösséget biztosítunk.


Az ösztöndíj program jelentkezési határideje:
2020. augusztus 15. szombat, 16.00 óra
(határidő utáni jelentkezéseket nem fogadunk el)

A jelentkezés módja:
Honlapunkon: www.meersz.hu/Jelentkezés
E-mailben: evromszak@gmail.com
Postai úton: Evangélikus Roma Szakkollégium, 4400 Nyíregyháza, Kassa köz 3.  (A borítékon kérjük feltüntetni: Roma Szakkollégiumi jelentkezés)

Benyújtandó dokumentumok listája:
(a dokumentumok formátuma nem változtatható!)

1. Pályázati adatlap
2. Europass önéletrajz
3. Első évesek esetében érettségi bizonyítvány, és sikeres egyetemi felvételt tanúsító levél másolata
4. Felsőbb évesek esetében hallgatói jogviszony igazolás, és a Neptun-ból Tárgyteljesítési lap (teljesített kreditekkel!)
5. Hátrányos helyzetet igazoló jegyzői vagy gyámhivatali határozat
6. Esszé: Minden rosszban van valami jó – avagy: mit tanultam karantén idején?
7. Motivációs levél a programban történő részvételről
8. Lelkészi ajánlás (nincs kötelező formátum)
9. Egyéb benyújtható, de nem kötelező dokumentumok:
felsőbb éves szakkollégiumi hallgató ajánlása (nincs kötelező formátum)
középiskolai tanári/egyetemi oktatói ajánlás

Felvételi eljárás várható menete
1. Pályázati anyag beérkezésnek határideje: 2020. augusztus 15.
2. Felvételi elbeszélgetés várható ideje (3 napos Bevonótáborban): 2020. augusztus 30-31-szeptember 1.
(Minden jelentkező e-mailben kap értesítést ennek részleteiről)
3. Értesítés az eredményről e-mailben: 2020. szeptember 2.
4. A felvett hallgatók első kötelező bennlakásos programja: 2020. szeptember 18-19.
A változtatás jogát fenntarjuk!

Nyíregyháza, 2020. május 25.

Molnár Erzsébet
intézményvezető

NYERSZ, ha MEERSZ!

A nyíregyházi Evangélikus Roma Szakkollégium felvételt hirdet a nyíregyházi felsőoktatási intézményekben tanuló roma/cigány, illetve hátrányos helyzetű hallgatók számára a 2019-20-as tanév I. szemeszterére.

Jelentkezési határidő: 2019. augusztus 22.

Segítünk, hogy
• fejlődj!
• teljesítsd a követelményeket!
• megszerezd a diplomát, a nyelvvizsgát!

Személyes támogató szolgáltatásokat (tutorálás, mentorálás) nyújtunk, tanulást és elhelyezkedést is segítő csoportfoglalkozásokat biztosítunk szakmai műhelymunkák keretében. Az ERSZK közösségi teret, a szakmai fejlődéshez nélkülözhetetlen professzionális légkört és változatos programokat biztosít hallgatói számára.

Közösségi, gyülekezeti alkalmak és tevékenységek
• A kereszténység létrejöttével és történetével kapcsolatos ismeretek
• A kereszténység, mint történelem és társadalomformáló erő, értékrend
• A cigányság története, szociológiai jellemzői, népismeret / kulturális antropológia
• Romák az oktatásban, romák a munkaerő-piacon
• Kisebbségvédelem, esélyegyenlőség, előítélet csökkentés
• Civil kezdeményezések, roma programok, társadalmi felelősségvállalás- önkéntesség
• Kommunikáció-, vitakultúra fejlesztése
• Művészetek (irodalom, képzőművészet, zene, tánc, színház és színjátszás)
• Tréningek
• Idegen nyelvi képzés – ingyenes felkészítés nyelvvizsgára
• A tanulmányi eredménytől és a szakkollégiumi teljesítménytől függő ösztöndíj
• Találkozási lehetőségek, életre szóló kapcsolatok

Jelentkezni az Evangélikus Roma Szakkollégium honlapján lehet (meersz.hu / Jelentkezés) a kérdőív kitöltésével, melyhez a következő dokumentumokat kell feltölteni:

 fényképes önéletrajz elérhetőségekkel
 kézzel írott motivációs levél („miért szeretnék szakkollégista lenni?”)
 lezárt utolsó félév index másolata vagy a felvételt igazoló értesítés másolata
 1-1,5 oldalas dolgozat: „Az én ötéves tervem” címmel
Későbbi elküldéssel:
 lelkészi ajánlás (egy hónapnál nem régebbi)
 halmozottan hátrányos helyzetet, vagy speciális állapotot, szükségletet dokumentáló igazolásokat (amennyiben fennáll)

Jelentkezési határidő: 2019.augusztus 22.
A felvételi szóbeli fordulójának tervezett ideje: 2019. augusztus 30-31. Bodrogkeresztúron ingyenes bevonótábort szervezünk, ahová a jelentkezőket autóbusszal szállítjuk Nyíregyházáról. Részletes tájékoztatás az írásbeli jelentkezés után e-mailben.

További információk:
Molnár Erzsébet intézményvezető – 06 20 824 5402
Veszprémi Erzsébet programkoordinátor – 06 20 299 5997

A Nyíregyházán működő egyetemi szakkollégiumokkal építi kapcsolatait az Evangélikus Roma Szakkollégium. Szombaton Kolifoci címmel barátságos rangadóra hívták egyetemista társaikat a roma szakkollégisták: a Nyíregyházi Egyetemen működő Lónyay Menyhért Szakkollégium, valamint a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karán tevékenykedő Verzár Frigyes Szakkollégium tagjait. A programba bevonták azokat a középiskolásokat is, akiknek épp tanulási motivációt erősítő, pályaorientációs hétvégét szerveztek Nyíregyházán.

Mindkét intézménytípust szakkollégiumnak hívják, de jelentős különbségek mutatkoznak az intézményi keretek között. Az egyetemi szakkollégiumok hagyományosan az önszerveződés színterei, a felsőoktatási intézmények örömmel nyitnak teret a hallgatók azon törekvései előtt, ha szakjukhoz kapcsolódva a mintatantervnél több, mélyebb ismeretre szeretnének szert tenni, így is segítik a tehetségek kibontakozását. Jellemzően a tanulmányi munka köré szerveződnek, előmozdítják a hallgatók tudományos munkásságát; előadásokat szerveznek, hogy többlettudásra tegyenek szert.


Az Evangélikus Roma Szakkollégium – a Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat részeként – 2011-ben azzal a céllal jött létre, hogy segítse egy új roma értelmiségi réteg életre hívását. Ennek érdekében a tanulmányok támogatása mellett egyszerre nyújt szociális segítséget és kapaszkodókat a szociokulturális hátrányok leküzdésében. A roma szakkollégiumnak is fontos a tanulmányi kiválóság, de csak azokban az esetekben helyezi erre a hangsúlyt, ahol ennek létjogosultsága van – más hátrányos helyzetű fiatalok esetében az is siker, ha megakadályozzák a lemorzsolódást, dacolva a visszahúzó tényezőkkel. Közben építik kettős, tehát magyar és cigány identitásukat, erősítik bennük azt a keresztény értékrendet, mely alapja lehet annak a kitartó szándéknak, hogy diplomásként – különböző szakmákban – népük feleemelkedéséért, az előítéletek és sztereotípiák lerombolásáért dolgozzanak.


Az Evangélikus Roma Szakkollégiumnak mindkét nyíregyházi felsőoktatási intézményből vannak tagjai, sőt, van, hogy az NYE azonos szakán tanuló egyetemi csoporttársak egyike az ERSZK tagja, míg másikuk a Lónyayban tevékenykedik… Kézenfekvő tehát, hogy a szakkollégiumok keressék az együttműködés lehetőségeit, hogy erősítsék egymást küldetésük kiteljesítésében.
A sport, a foci kiváló eszköznek bizonyult arra, hogy az ERSZK különböző törekvéseinek fókuszába állítva egyszerre több célt szolgáljon.
A kapcsolatfelvétel már korábban megtörtént, a három szakkollégium már előbb is meghívta egymást egy-egy rendezvényére, konferenciára, könyvbemutatóra, szakestre. A barátságos futballtorna a kapcsolatépítés egy új színfoltja. S valóban színes együttlét sikeredett, hisz az Egészségügyi kar Verzár Frigyes Szakkollégiuma azokból az afrikai fiatalokból állította ki csapatát, akik szociális munka mesterképzésen vesznek részt ösztöndíjasként, s a javában tartó vizsgaidőszakban is Nyíregyházán töltik az idejüket. Az Evangélikus Roma Szakkollégium pedig bevonta a rendezvénybe azokat a középiskolásokat, akiknek ezen a hétvégén bentlakásos kurzust szerveztek a Luther Márton Evangélikus Kollégiumban a tanulási motiváció megerősítésére, a továbbtanulási szándékot építő pályaorientációs ismeretek átadására, az éppen aktuális felvételi jelentkezés technikai akadályainak elhárítására.


Az iskolájukban már régebb óta mentorált középiskolások főleg a baktalórántházi Arany János tehetséggondozó kollégiumi program résztvevői közül kerültek ki, de sokan jöttek a nagykállói Kállay Rudolf középiskolából és más intézményekből is. A péntek délutántól vasárnap délutánig tartó program a felvételi eljárás megismertetésén túl azt tűzte célul, hogy megértesse a tanulás fontosságát, felrajzolja azokat a lehetőségeket, melyek a szegregátumokban vagy hátrányos helyzetű településeken élő, nehéz családi viszonyok közül induló fiatalok előtt is új perspektívát nyithatnak. A Kolifoci ebben az összefüggésben is jó szolgálatot tett, azt érzékeltette, hogy a tanulás kulcs a jobb életminőséghez, a kitöréshez.


A középiskolákból érkezett fiatalok között értékes munkát végeztek azok a roma szakkollégisták, akik saját élethelyzetükből kiindulva érveltek a tanulás fontossága mellett: nehézségeiket, problémáikat, a nehezítő társadalmi hatásokat is feltárva vázolták fel eddig megtett útjukat, saját törekvéseiket, terveiket kis csoportokba szerveződve. Serbán Tihamér, az Óbudai Egyetem másodéves had-biztonságtechnikai mérnök hallgatója még baktalórántházi középiskolás korában került kapcsolatba az ERSZK-val, az ő továbbtanulási jelentkezését is egy ilyen hétvégén segített véglegesíteni két évvel ezelőtt Oláh Róbert, az ERSZK munkatársa… Mostani prezentációja erről, és a további terveiről is szólt, bátorítást adva arra, hogy a még érettségi előtt álló fiatalok is merjenek tervezni, célokat kitűzni.
A szombati Kolifocin egyébként természetesen mindenki nyert, Molnár Erzsébet, az ERSZK intézményvezetője minden résztvevő nyakába érmet akasztott. Csupán ennek sorrendjéből tudhatjuk, hogy negyedik lett a Lónyay, harmadik a Verzár, második a középiskolások egyesített csapata. A házigazdák jó teljesítménye pedig önbizalomépítő lehet a Keresztény Roma Szakkollégiumok Hálózatának hagyományos Focikupájára, melyet február 16-án rendeznek Debrecenben.

Evangelikus.hu

 

 

 

Hálatelt szívvel várják a karácsonyt a nyíregyházi Evangélikus Roma Szakkollégium tagjai. A nyíregyházi felsőoktatási intézményekben tanuló hátrányos helyzetű fiatalok pár hete azzal az ötlettel rukkoltak elő, hogy karácsonyi szeretetakciót szerveznének a még tőlük is hátrányosabb helyzetűeknek. Egyhónapos intenzív szervező munka után a napokban célba juttatták adományaikat: jutott az Oltalom Szeretetszolgálat hajléktalan klienseinek, az ibrányi Iránytű tanodába járó gyerekeknek és családjaiknak, valamint a nyírteleki Kedvesház heteskollégium lakóinak. A szakkollégisták boldogsága határtalan!

A hallgatói önkormányzat tisztújításán, a HÖK-elnöki posztra pályázó Varga Ákos kortesbeszédében fogalmazódott meg a karácsonyi szeretetakció gondolata. Élénken emlékezett ugyanis egy korábbi közös élményre, amikor mélyszegénységben, szegregátumban élő romákat látogattak a szakkollégisták, s még a buszon, úton hazafelé felébredt bennük a késztetés, jó lenne segíteni. Mert a rossz helyzetnél is van még rosszabb, a szegénynél is szegényebb – ott és akkor azt érezték, muszáj lenne tenni valamit. Valamit, amire már ők is képesek.
Ákos megválasztásával az is eldőlt, hogy akkor ennek neki látnak – az ERSZK vezetője, Molnár Erzsébet és munkatársai pedig készségesen a vállalkozás mellé álltak, noha most is meg vannak róla győződve, hogy a szakkollégisták között is sokan vannak rendkívül nehéz helyzetben, s bizony két ösztöndíj-fizetés között sokuknak hosszú a hónap, pláne, ha a családnak is küldenek belőle…
„Adjatok és néktek is adatik” (Luk 6.38) posztolták a szakkollégium közösségi oldalán, „Fogjunk össze a gyengékért, mert együtt erősek vagyunk” – nyomatékosították még az üzenetet, a klubban pedig gyűlni kezdtek az adományok. Otthonról, az ismerősöktől, az ismerősök ismerőseitől érkeztek a jó minőségű ruhaneműk, játékok, iskolaszerek. Egyre határozottabban körvonalazódott, hogyan lenne hatékony az akció.
A fiatalok úgy döntöttek, a nyírteleki Kedvesház kollégium lakóinak egy-egy megpakolt cipősdobozt készítenek. Több szakkollégista is vállalta, maga elkészíti egy-egy kislány vagy kisfiú meglepetését, de hogy kijöjjön a 23, néhány dobozt még közösen, az addigra bőséggel érkező adományokból töltöttek meg plüssökkel, más játékokkal, egy-egy sállal, kesztyűvel, zoknival, bögrével, édességgel. A válogatáskor külön csomagba kerültek a téli, meleg holmik, főleg a férfiruhákat szánták az Oltalom Szeretetszolgálat hajléktalan klienseinek. De az érkező zsákok, táskák tartalmából egész családok ruhatárát fel lehet frissíteni, ki lehet egészíteni, így az ibrányi tanodás gyerekek kis- és nagytestvéreinek, szüleinek is örömöt lehet vele szerezni.
Az elmúlt héten célba értek az ajándékok. A Kertvárosi Gyülekezet adventi sorozatának keretében kedden adták át a szakkollégisták a hajléktalanoknak szánt holmikat Laborczi Géza igazgatólelkésznek, illetve az Oltalom munkatársainak, hisz ők tudják a legjobban, a rájuk bízott emberek közül kinek mire van szüksége. Csütörtökön Ibrányba mentek, a gyűjtés nagy része a szombati ruhabörzén talált új gazdára az Iránytű Tanoda projektzáró hosszú hétvégéje keretében. A becuccolásban segédkező tanodás gyerekek azonban jó érzékel szúrták ki a csomagok közül azokat, melyek játékot rejtettek, nem is voltak hajlandók a raktárba vinni kincseiket!
Szerdán a Kedvesház családi napján, a kedvesházi gyerekek szülei és testvérei körében kézből kézbe adták a cipősdobozokat az ünnepi műsor és a karácsonyfa közös feldíszítését követően. Ez volt az az alkalom, amikor az átadásra vállalkozott 11 szakkollégista személyesen átélhette az ajándékozás örömét: gyönyörködhettek a sugárzó gyermekarcokban, a megajándékozottak boldogságában.
Adni jó – adjatok, és néktek is adatik! A sokaknak magától értetődő igazság tartalmat nyert azoknak a fiataloknak az életében is, akik nagyjából ugyanabból a helyzetből igyekeznek kitörni, amiben a megajándékozottak vannak. Mintha a saját árnyékukat lépték volna át: nélkülözéseik közepette is képesek voltak lemondani a juttatásuk, ösztöndíjuk egy részéről, de – ami ugyan ennyire fontos – idejüket, energiáikat, és a szeretet erejének bizonyságát adták az akció megszervezésével, a logisztikával a siker érdekében, hogy örömöt szerezzenek a még náluk is nehezebb helyzetben élő embereknek, családoknak.
A szakkollégium képzési programja révén egyébként azzal is tisztában vannak, hogy adni szerényen és hivalkodás nélkül illendő, hogy könnyű legyen elfogadnia annak, akinek nincs más választása… Egy népe boldogulásáért, felemelkedéséért küzdő szakkollégistának azonban másik küldetése is van: rést ütni az előítéletek falán. Előállítani a „pozitív váratlant”, a nyilvánosságnak megmutatni az ajándékozó, adakozó, a másokkal együtt érző roma példáját – ezt nem lehet diszkrét csendességben! Majd csak akkor, ha a dolgok nem azáltal dőlnek el a legtöbbek szemében, hogy kinek milyen színű a bőre.

Beszámoló még itt evangelikus.hu!

és itt:

EVANGÉLIKUS FÉLÓRA

és

„A lakosság jelentős részének fogalma sincs a helyes szájápolásról, ez derült ki abból a kutatásból, amely a közelmúltban a magyarok szájápolási szokásait vette górcső alá. A rendszeres fogászati ellenőrzés nem csak egészséges mosolyunk megőrzéséhez járul hozzá, számos súlyos betegség megelőzését is lehetővé teszi.” Szakembert hívtunk!

“A Magyar Fogorvosok Egyesülete 1300 fős országos, online reprezentatív kutatása igazolja, hogy a 14 és 50 év közötti magyar lakosság szájápolással kapcsolatos ismeretei, attitűdje és szokásai elkeserítőek. A többség ritkábban mos fogat annál, mint amennyiszer azt fontosnak tartja, ráadásul a 14-50 év közötti lakosság közel egyharmada a szükséges kettő helyett csupán napi egy alkalommal mos fogat – s különösen a férfiakra igaz az, hogy nem megfelelő gyakorisággal tisztítják fogaikat. A férfiak körében jelentősen nagyobb arányban vannak azok, akik évente csak egyszer, vagy ennél is ritkábban cserélik le fogkeféjüket. Évente legalább egy alkalommal tanácsos fogászati szűrésen megjelenni, a kutatásban részt vevők csaknem feléről az derült ki, hogy csak akkor látogatja meg fogorvosát, ha valamilyen panasza van – s további 4 százalék egyáltalán nem fordul szakemberhez, még probléma esetén sem. A rendszeres fogászati ellenőrzés nem csak egészséges mosolyunk megőrzéséhez járul hozzá, hanem jelentős szerepet játszik például a szájüregi daganatos megbetegedések, a HIV/AIDS, a leukémia, és a diabétesz korai felismerésében is.” – Ez a jelentés inspirálta az NTP támogatásával megvalósuló soron következő rendezvényünket: haladéktalanul fogorvost hívtunk!

                        

Dr. Szilágyi Eleonóra előadása kitért a fogápolás minden részletére, a fogkefék, fogkrémek, fogselymek, szájvizek tulajdonságaira, használatára, a helyes és helytelen szokásokra, a rossz beidegződések kockázataira. A szakkollégisták ezt követően kézhez kapták a Gyermekeink Egészséges Fogaiért Alapítvány ajándékait: jó minőségű fogkefét, fogkrémeket és felvilágosító kiadványokat, szórólapokat kaptunk adományként. A program ezzel nem ért véget, a szűrővizsgálatok januárban következnek. Projektünkkel szeretnénk hozzájárulni az ismeretek, és a helyes fog- és szájápolási szokások rögzítéséhez. Mi sem csak a szakkolisok mai mosolyáért dolgozunk…