Rólunk

A négy hazai történelmi egyház képviselői valamint a kormány képviseletében a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium társadalmi felzárkóztatásért felelős államtitkára 2011. márciusban állapodott meg a Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat létrehozásáról. A kezdeményezés abból a felismerésből indult ki, miszerint hiányzik az a szakmailag, morálisan, kettős identitásában megerősödött fiatal roma generáció, mely érti a többségi társadalom elvárásait és saját közössége szükségleteit is, és tagjai elkötelezettnek érzik magukat a párbeszéd és kapcsolat formálásában.

A Magyarországi Evangélikus Egyház Nyíregyházán látta adottnak a feltételeket vállalása teljesítéséhez: erős gyülekezetek, felsőoktatási tapasztalatokkal rendelkező elhivatott lelkészek egyfelől, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye hátrányos helyzete, a roma lakosság magas aránya másfelől. A roma integráció ügye iránt elkötelezett helyi felsőoktatási intézmények együttműködő, a kezdeti nehézségek megoldását elősegítő hozzáállása tette lehetővé, hogy intézményünk a 2011/2012-es tanévben megkezdhette működését a Nyíregyházi Főiskolán.
Az Evangélikus Roma Szakkollégium (ERSZK) 2013. február 1-től 2015 nyaráig az Európai Unió és a magyar állam támogatásával, a TÁMOP – 4.1.1.D – 12/2/KONV – 201 2 – 0006 projekt keretében működött.

Feladatunk a nyíregyházi felsőoktatási intézményekbe felvételt nyert hátrányos helyzetű, elsősorban roma származású hallgatók számára olyan komplex hallgatói szolgáltatások kifejlesztése és biztosítása, amelyek hozzájárulnak tanulmányaik sikeres befejezésének előmozdításához, a lemorzsolódás csökkentéséhez, illetve társadalmi szerepvállalásuk megerősítéséhez.

Az ERSZK célja

A szakkollégium célja olyan értelmiségi fiatalok nevelése, akik felelősséget vállalnak és hatékonyan tesznek a cigányság felemelkedéséért és a békés együttélésért.

Ennek érdekében a szakkollégium hallgatóit saját szakterületükön kimagasló teljesítményhez segíti, tehetséggondozó és szükség esetén hátránykompenzáló tevékenységet végez.

Olyan szellemi és közösségi műhely létrehozására törekszünk, ahol a szaktudás, az identitás és az önismeret fejlesztésén túl a társadalmi felelősségvállalás konkrét tevékenységekben is megnyilvánul.

A képzés felépítése

A Szakkollégium közösségi teret, a szakmai fejlődéshez nélkülözhetetlen professzionális légkört biztosít hallgatói számára.

A szakmai program fő gerince a hallgatók kompetenciafejlesztése, amely modulrendszerű tematikus műhelymunkán és idegen nyelvi fejlesztésen alapul.
1. Tematikus műhelymunka

Tematikus műhelymunka minden szemeszterben megszervezésre kerülő moduljai:
Cigány – magyar identitást erősítő modul: Hangsúlyozottan foglalkozik a nemzeti, kiemelten a roma kisebbség társadalmi helyzetével, szerepével. Ismerteti a hazai cigányság társadalom-földrajzi mutatóit, térbeli elhelyezkedését, lélekszámát, foglalkozási és megélhetési stratégiáit, életmódját, iskolázottságát, a társadalmi konfliktusok megjelenésének irányait, területeit.
Közismereti modul: A hallgató számára megfelelő önmozgósítás, a tanulmányi, társas kapcsolati feladatok sikeres teljesítése, társas segítő kapcsolati hálózat kialakítása, magabiztosság elérése, motiváció növelése, személyiségük fejlődése sikeres és egészséges társadalmi integráció elérése.
Spirituális modul: Modern világunk nem nélkülözheti azokat a keresztény alapértékeket és spirituális elemeket, melyeket a kereszténység az elmúlt kétezer év során felmutatott. Arra törekszünk, hogy a keresztény magatartási normákat, lélekvezetési utakat megmutassuk hallgatóinknak.
Szabadon választott műhelyek:
Szakmai tematikus műhely: Lehetőséget biztosít arra, hogy a hallgatók megmutathassák, szakmai fejlődésükben hova jutottak el, bemutathatják a TDK munkáikat és az elkészült szakdolgozataikat.
Bemutatkozik a nyílt munkaerő-piac: A szakmai műhely ad teret a térségben működő, romák foglalkoztatására is nyitott vállalkozások meglátogatására, illetve a nagyobb multinacionális cégekben szervezett gyárlátogatásokra. Vendégeket hívunk a piac meghatározó munkaerő közvetítő cégeitől, akik megversenyeztetik a hallgatókat, így kipróbálhatják, átélhetik, milyen éles helyzetben egy állásinterjú, mi szükséges egy áhított állás betöltéséhez.
Egészségfejlesztés-egészségmegőrzés:
A foglalkozás célja az egészségtudatos magatartás alapjainak kialakítása, az egészségre nevelés és mozgásban gazdag életmód népszerűsítése. Fontos részét képezi a programnak a szenvedélybetegségek kialakulásának megelőzése, a dohányzás mértékének csökkentése.
A szakkollégisták bevonásával 2 kutatást valósítunk meg, egyet az iskolai sikerességre vonatkozóan („iskolakutatás”) és egyet a települési környezet feltárására irányulóan („falukutatás”). A kutatások célja, hogy segítse a résztvevő hallgatók értelmiségi létéhez szükséges kompetenciáinak kialakítását és fejlesztését, szakmai feladatának sikeres teljesítését.

A tematikus műhelymunkát bentlakásos hétvégékre tervezzük.

2. Idegen nyelvi kompetencia fejlesztése
A tapasztalat azt mutatja, hogy nagyon sok felsőoktatásban tanuló hallgató nem tud lediplomázni azért, mert nincs meg a diplomához szükséges nyelvvizsgája. A szakkollégiumi hallgatók körében is az egyik legnagyobb nehézséget a nyelvvizsga megszerzése jelenti. A szakkollégisták megismerkedhetnek a beszélt lovári nyelvvel, illetve a leggyakrabban választott európai nyelvekkel, a némettel vagy az angollal. Szintfelmérés után, kezdő ill. haladó kiscsoportos formában biztosítjuk a nyelvi képzést mindhárom esetben.

A képzés módszerei és finanszírozása

A képzés módszerei között a frontális előadás, szemináriumi foglalkozás, tréning, a saját élményű csoportmunka, táborozás, közös szabadidős tevékenység egyaránt szerepel. A hallgatók heti 10-12 órában (havonta több mint 45-50 órában) vesznek részt a szakkollégium által szervezett foglalkozásokon, hétvégi tréningeken, tömbösített oktatási kurzusokon. Egyéni és célzott támogatást kapnak felsőfokú tanulmányaik sikeres elvégzéséhez, az általunk biztosított tutori és mentori támogatás elősegíti, hogy hátrányos helyzetüket leküzdve tanulmányi kötelezettségeiknek, a velük szemben támasztott magas elvárásoknak meg tudjanak felelni. A felvételt nyert diákok kollégiumi elhelyezést kapnak, ezért díjat fizetnek, de teljesítményüktől és helyzetüktől függően ösztöndíjban is részesülnek. Ennek maximális mértéke jelenleg 50 000 Ft. Minden félévben 25 hallgató támogatására van lehetőségünk.