Egyénisége van, és egyéniséget ad

Tízéves a nyíregyházi Evangélikus Roma Szakkollégium For­rás: Kelet-Ma­gyar­or­szág / szon.​hu  Szer­ző: Ka­na­las Ot­ti­lia  Fotó: Dodó Fe­renc „A másik ember más, mint én…” – hang­zott fel az Evan­gé­li­kus éne­kes­könyv 472. éneke szep­tem­ber 29-én dél­után a nyír­egy­há­zi evan­gé­li­ku­sok Nagy­temp­lo­má­ban. Ün­ne­pel­ni ér­kez­tek az Evan­gé­li­kus Roma Szak­kol­lé­gi­um mun­ka­tár­sai, hall­ga­tói és a meg­hí­vott ven­dé­gek. Egy év­ti­ze­de, hogy a Ke­resz­tény Roma…

Részletek