Két szakkollégistánk is lehetőséget kapott 2017. május 5.-én Nagyváradon, hogy bemutassa kutatási eredményeit a Partiumi Tudományos Diákköri Konferencián. Balogh Jenifer, a Nyíregyházi Egyetem másodéves tanító szakos hallgatója kiválóan oldotta meg belépőjét a TDK világába, míg Virág Ádám, a Debreceni Egyetem szociológia MA-képzésben résztvevő hallgatója imponáló rutinnal teljesített és 3. helyezett lett a Neveléstudományi Szekcióban. Farkas Norbert a Szegedi Keresztény Roma Szakkollégiumnak a „Baksi integrációs modellkutató műhely” munkájában végzett értékes munkát, kutatási eredményeiről a projektzáró konferencián adott számot.

 

A roma szakkollégiumok küldetési nyilatkozatában, az ERSZK pedagógiai programjában is nagy hangsúllyal szerepel az a szándék, hogy a szakkollégistákat szakterületükön kimagasló teljesítményhez segítik, a tehetséggondozásra és a hátrányok kiegyenlítésére egyszerre törekednek. A szakkollégisták számára nem magától értetődő a tudományos munka, a felsőoktatás követelményeinek teljesítéséhez sokuknak először tanulás-módszertani problémákat kell leküzdeniük és sikerként élik meg a meghatározott ismeretanyag elsajátítását is, minden teljesített vizsgát – a „mindegy, csak görbüljön” szlogen alapján. A kutatás-módszertan kihívásait gyakran odáig hárítják, amíg csak a szakdolgozat időszerűsége ki nem kényszeríti. Nagy öröm megtapasztalni, amikor felülkerekedik a kíváncsiság, amikor a tudásvágy működni kezd és elhárítja azokat a nem lebecsülhető nehézségeket, amelyek nyilvánvalóan mutatkoznak az életük első két évtizedében felhalmozott sokféle szociokulturális hátrány következtében. Különösen, hogy a nyíregyházi felsőfokú intézmények elsősorban gyakorlatra orientált képzést nyújtanak az alkalmazott tudományok területén, az ERSZK tagjainak is az a természetes ambíciójuk, hogy tanítóként, szociális munkásként, diplomás ápolóként állják majd meg a helyüket a mindennapokban, ennél nagyobb ambíció csak ritkán ébred a fiatalokban. A nyíregyházi felsőoktatási intézmények oktatóinak erőfeszítései ellenére sem könnyen születik meg a szándék, hogy a tudományos életben mérjék meg magukat az itteni hallgatók. Ennek ellenére, az elmúlt hat évben adódott már alkalom OTDK-s sikert ünnepelni az Evangélikus Roma Szakkollégiumban, 2015-ben Nagy Ildikó, 2016-ban Virág Ádám lett országos első.

Ez a szemeszter, benne különösen a nagyváradi konferencia azért fontos mérföldkő, mert a hallgatók olyan téma tudományos igényű vizsgálatával jelentkeztek, amelyek kapcsolódnak ahhoz a sorskérdéshez, melynek megoldásához feltétlen hozzájárulást várunk a szakkollégistáktól. A Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat intézményeinek közös alapelve, hogy „hozzájáruljon a közéleti feladatvállalás iránt elkötelezett, aktív társadalmi párbeszédet folytató cigány értelmiségiek formálódásához, akik a szakmai kiválóságot ötvözik a társadalmi és szociális kérdések iránti érzékenységgel.” Értelmiségivé nem a diplomaosztón lesz az ember. Sok okleveles, nyelvvizsgával rendelkező szakembert ismerhetünk, akit az értelmiségi lét hidegen hagy. Igény arra, hogy megértse és alakítsa az őt körülvevő világot, hogy szükség szerint új megoldásokat, módszereket találjon a problémák kezelésére, ha a régiek nem működnek, hogy lényegbevágó kérdéseket fogalmazzon meg, hogy fejlessze, szervezze, vezesse az adott közösséget, hogy hozzátegyen valamit a hazai cigányság életviszonyainak javításához – nos, ez a vágy csak kevesekben rak fészket. A jelek most arra mutatnak, hogy több hallgatónk ebbe az irányba indult.

A másodéves Balogh Jenifer a NYE tavalyi Kiss Lajos esszéíró pályázat kiírását olvasva érzett késztetést arra, hogy munkához lásson, hogy elmélyüljön a hátrányos helyzetű, köztük a roma gyermekek iskolai szocializációját támogató magyarországi programokban. A téma nevelés- és oktatásszociológiai irodalmának tanulmányozása során szembejött vele a Kedvesház-pedagógia és Lázár Péter! Már az így született esszét, majd a kibővített dolgozatot is helyezéssel jutalmazták a házi TDK-n, Jeni pedig folyamatosan továbbdolgozott a témán, így léphetett a „határok nélkül” meghirdetett nagyváradi konferencia ítészei elé anyaországi, kárpátaljai és partiumi egyetemisták között a legfiatalabbként. Az itt nem előny, mert jó munkához idő kell, de a roma gyerekek iskolai sikerességének előmozdítását célzó munka egyöntetű elismerést váltott ki a 20. PTDK-n, a gazdag kifejezőkészséggel megírt és előadott kutatásról úgy vélekedett a zsűri, hogy az láthatóan sikerre van ítélve!

Farkas Norbert, a DE EK szociális munka szakos hallgatója sem először próbálkozik a tudomány kihívásaival. Tanulmányai elején írásbeli munka nélkül, csak prezentációval indult az ERSZK keretei között akkoriban végzett szociológiai kutatás egy szegmensének előadásával: „Roma tanulók iskolai attitűdjeit befolyásoló tényezőinek vizsgálata szülői háttér (vallásosság) szempontjából”címmel. Idén szakdolgozatának adaptált változatával indult a TDK-án, az állami gondoskodásban nevelkedett utógondozottak helyzetéről, jövőképéről írt munkájával. Még 2016 tavaszán szegedi társintézményünk, a SZoKeReSZ hívására a Baksi integrációs modellkutató műhely munkájába kapcsolódott be, ez a projektfeladat a terepkutatás előkésítésétől az adatok elemzésén, az eredmények prezentálásán át tartó úton vezette végig a roma szakkollégistákat. Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy végig kitartott a kutatásban, a Szegedi Tudományegyetem kiváló professzoraitól tanult és a projektzárón egyedüli nem szegedi egyetemistaként a baksi fiatal felnőttek életvilágáról tartott előadást.

Virág Ádám már óriási tapasztalatot halmozott fel a tudományos diákköri munkában, a tudatos karrierépítés jegyében nevezi be kutatásait a különböző konferenciákra, egyetemi rendezvényekre, előre tekintve a doktorandusz-képzés elvárásaira. A szociális munka alapdiplomát követően szociális munka és szociális gazdaság mesterdiplomát szerzett Ádám most szociológiát hallgat a Debreceni Egyetemen, ebben a szemeszterben pedig Erasmus-ösztöndíjjal épp a Partiumi Keresztény Egyetemen tanul. Három jelentős témát görget. A szociális szövetkezetek helyzetéről szóló kutatásával és prezentációjával áprilisban megnyerte az ELTE-n Szociális munka és szociálpolitika szekcióban megrendezett OTDK 1. helyezését. A roma nők munkaerőpiaci helyzetéről, debreceni szakkollégista diáktársával, Maszlagh Fannival közösen készített dolgozatával megnyerte a Református Hittudományi Egyetem és az Emmi közös pályázatát, majd ezeket a kutatási eredményeit bemutathatta a Professzorok az európai Magyarországért egyesület meghívására egy másik konferencián is. A Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózatban tanuló fiatalok körében, a társadalmi mobilitást vizsgáló tanulmányával lett most 3. helyezett Nagyváradon, a PTDK-n. Közben előadó volt Szegeden, a Gál Ferenc Főiskola Gerhardus TDK-n, a Corvinus Egyetemen a SZOHATA-án, a szociológus hallgatók találkozóján, a RefoRom áprilisi konferenciáján, illetve az evangélikus intézmények vezetőinek regionális találkozóján. Amikor itt tartunk a leltárban, azonos időpontra van két meghívása, egyik a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolára, másik Kolozsvárra, az Erdélyi Tudományos Diákköri Konferenciára.
– Mindez a tapasztalatszerzésről szól, mert kutatói pályára készülök, amihez persze a gyakorlati életben való jártasság is fontos – magyarázta motivációját Virág Ádám. Ezzel se állok rosszul, hisz már munkatapasztalatról is beszámolhatok, amit az idősgondozásban szereztem. Valószínűleg ez lehetett a döntő érv, amikor a Nemzetpolitikai Államtitkárság nagy érdeklődéssel, sokszoros túljelentkezéssel kísért Petőfi Sándor Programjában lehetőséghez jutottam: ősztől 8 hónapig ösztöndíjas leszek Déván, az Unitárius Egyház közösségében. A magyar önazonosság és a nemzeti összetartás érzésének erősítése a feladat és én főleg – de nem kizárólag – idős emberek körében végzem majd ezt a munkát. Ezt több szempontból is olyan rendkívüli lehetőségnek találtam, ami miatt érdemes az eredeti terveimet kicsit halasztani.

Az ERSZK hallgatóinak tudományos munkája, az ebben elért sikerek fontos mérföldkövek az intézmény életében. Személyes sikerük mellett rendkívül értékesnek és hasznosnak tartjuk azt a tudáskincset, mellyel hozzájárulnak a hazai cigányság helyzetének pontosabb megismeréséhez, az elvégzendő feladatok kijelöléséhez. Hogy az ERSZK teljes közössége megismerhesse ezeket, a közeljövőben szakkollégiumi rendezvényen is bemutatják tudományos munkájuk eredményeit.